Please reload

מאמרים אחרונים

התמכרות להימורים ופשיטת רגל

January 8, 2019

1/10
Please reload

מאמרים מרכזיים

משכנתא בפשיטת רגל – ממה צריך להיזהר

5.11.2015

 

מאת: עו"ד עופר פרץ - עורך דין פשיטת רגל 

 

משכנתא הינה שיעבוד על נכס מקרקעין  להבטחת הלוואה. הנכס המשועבד אינו חלק ממסת הנכסים בפשיטת רגל והליך מימוש המשכנתא בפשיטת רגל אינו כפוף לעיכוב ההליכים במסגרת צו הכינוס, הנושה רשאי לממש את המשכתא במקרה של פיגורים בתשלום. 

 

פיקוח על הנושה המובטח במשכנתא (פס"ד גרבש)

 

כאשר החייב בפשיטת רגל מפגר בתשלומי המשכנתא הבנק רשאי לפתוח בהליכי מימוש המשכנתא אך יהיה כפוף לפיקוח ביהמ"ש של פשיטת רגל ויהיה עליו להגיש בקשה לתיק הפש"ר להתיר לו להתקדם בהליך המימוש.

 

ביהמ"ש יבחן את הקיף הפיקוח בהתאם לקריטריונים:

 

  • האם באמת קיימים פיגורים והאם ניתנה לחייב הזדמנות לסלק את הפיגורים.

  • שווי הנכס ביחס לגובה המשכנתא.

  • היקף החובות הרגילים  הבלתי מובטחים.

 

קריטריונים אלו נועדו בעיקר לשמור על אינטרס הנושים הרגילים בהליך פשיטת רגל, במקרים בהם לאחר מימוש המשכנתא  בפשיטת רגל עשויה להישאר לנושים הרגילים יתרה לחלוקה, כלומר על מנת להבטיח את מקסום התמורה שתתקבל ממכירת הנכס, שלא ייווצר מצב בו הנושה המובטח יהיה אדיש ביחס לתמורה העודפת מעבר לגובה  המשכנתא.

 

ביהמ"ש יקבע את היקף ההתערבות והפיקוח ככול שהתמורה ממימוש הנכס במסגרת הליך פשיטת רגל תהיה גבוה יותר מגובה המשכנתא.

 

ממה צריך להיזהר

 

אומנם במרבית חוזה המשכנתא ישנו סעיף המאפשר לבנק לממש את הנכס כאשר הלווה תחת הליכי פשיטת רגל אך בפועל הבנק לא יפתח בהליכי מימוש כל עוד אין פיגורים, לבנק יש אינטרס לקיים את המשכנתא ולכן יש להימנע מפיגורים בכלל.

 

כאשר הלווה המצוי בהליך פשיטת רגל מפגר בתשלומי המשכנתא מועבר הטיפול למישור משפטי, באמצעות עורך דין כונס נכסים, אז עלולים להיקלע למדרון חלקלק כאשר כונס הנכסים עלול לראות לנגד ענייו את הרווח הגלום במימוש הנכס ובכך לטרפד נסיון להסדר החוב, שכ"ט עוה"ד בכינוס נכסים נגזר באחוזים משווי הנכס.

 

כל עוד עומדים בתשלומי המשכנתא ובתנאי שהנכס רשום בטאבו ומשמש כדירת מגורים אפשר להיות בטוחים. (פס"ד מרגלית כובשי), קרא עוד הגנה על דירת מגורים

 

כאשר הנכס אינו רשום בטאבו ניתן לממשו במסגרת הליך פשיטת רגל בתנאים מסוימים, בעיקר משיקולים של תועלת כלכלית לנושים ביחס לפגיעה בחייב ומשפחתו:

 

ככל ולאחר סילוק המשכנתא עשויה להישאר לנושים הרגילים בפשיטת רגל  יתרה משמעותית, כך גדל הסיכון במימוש הנכס.

 

אך כאשר מדובר בדירה ממוצעת או זולה, לדוגמה: דירה בשווי מליון ₪ עם משכנתא של חצי מיליון, נראה כי  אין כדאיות כלכלית במימוש הנכס ובדר"כ ביהמ"ש לא יאפשר מימוש.

 

ביהמ"ש יבחן את התרומה לנושים ביחס לפגיעה הקשה בחייב ובמשפחתו, כאשר לאחר סילוק המשכנתא ישארו חצי מליון ש"ח מהם יש לנכות את חלק בן הזוג שאינו חייב, מה- 250 א' שישארו יש לשלם מיסים, שכ"ט בעל התפקיד (הנאמן) ולבסוף יש להותיר לחייב הוצאות על דיור חלוף בהתאם לנסיבות ( גיל, פוטנציאל השתכרות, מצב בריאותי, מספר הנפשות וכו').

 

בדוגמה זו לאחר כל הניכויים עשוי להישאר סכום זניח ביותר, בדר"כ ביהמ"ש יאפשר לחייב לפדות את אותו הסכום בהצעת הסדר או בבקשת הפטר ובכך לסיים את הליך פשיטת הרגל ולקבל צו הפטר.   

 

    

  

 

 

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

 כל הזכויות שמורות לעופר פרץ משרד עורכי דין