Please reload

מאמרים אחרונים

התמכרות להימורים ופשיטת רגל

January 8, 2019

1/10
Please reload

מאמרים מרכזיים

הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

20.11.2016

אחת הסנקציות העלולות להינקט כנגד חייבים על ידי ההוצאה לפועל הינה הגבלת הזכות להחזיק ולחדש רישיון נהיגה לאחר שפג תוקפו. אין ספק כי מדובר בסנקציה כואבת הפוגעת קשות בחירות התנועה והפרנסה של אדם. יחד עם זאת, עקב חומרתה ישנם תנאים מסוימים מאוד בהם יחליט עליה רשם ההוצאה לפועל, וכמו כן ניתן לערער עליה ולהחזיר לידיים את הרישיון.

 

הגבלת רישיון – לא בכל מקרה

 

כאמור, לא בכל המקרים יוחלט על הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל, ולשם כך צריכים להתקיים מספר תנאים. לדוגמא, ניתן להחליט על ההגבלה אם מסגרת החובות עומדת על יותר מחמש מאות שקלים וחלפה שנה מעת שהוצאה לחייב אזהרה, או שהחוב עומד על יותר מאלפיים וחמש מאות שקלים וחלפו יותר משישה חודשים ממתן האזהרה. מצד שני, אין כל מסגרת זמן או סכום מינימאליים על מי שחייב בדמי מזונות המגיעים לילדים, הורים או בני זוג. מעבר לכך, ההגבלה עשויה להיות מוטלת על מי שהוכח כי יש לו יכולות לפירעון של חובותיו, אך הוא משתמט מכך.

 

סייגים להגבלת הרישיון

 

אף אם התקיימו התנאים שלעיל עשוי רשם ההוצאה לפועל שלא להגביל את רישיון הנהיגה במקרים מסוימים. לדוגמא, אם החייב עצמו או מי מבני משפחתו התלויים בו הינם נכים, והגבלת הרישיון תוביל לפגיעה בהם. כמו כן, אם הטלת הסנקציה תגרום לפגיעה מהותית בפרנסתו של החייב, כלומר אדם שמתפרנס באופן ישיר מנהיגה (כגון במונית או משאית), ולכן גם לא יוכל לפרוע את חובותיו. מעבר לכך, ניתן לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל בבקשה לבטל מגבלה שהוטלה, ולהראות כי לא הייתה כוונה להשתמט מתשלום חובות ושהאיחור התרחש בתום לב. בנוסף, הסנקציה תבוטל במידה שהחוב נפרע, או אם הוכח שמתקיימים ההסכמים, ההוראות או צו תשלומים בין החייב לזוכים. יחד עם זאת, ראוי להדגיש כי לנגד עיניו של רשם ההוצאה לפועל עומדים בראש ובראשונה הנושים, ולכן ללא סיוע משפטי בהליכים אלו קטנים הסיכויים לביטול ההגבלה.

 

למידע נוסף וסיוע משפטי בכל הקשור להוצאה לפועל וביטול מגבלות, צור קשר עם עורך הדין עופר פרץ בטלפון 050-4455514.

 

 

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

 כל הזכויות שמורות לעופר פרץ משרד עורכי דין